Sites for Norges vassdrags- og energidirektorat

ID Site Name Parameters Active In Use
100.1.0 Valldøla v/Alstad 99060, 99065 Yes Yes
101.1.0 Engsetvatn 99060, 99065 Yes No
102.1.0 Hildreelv 99060, 99065 Yes No
103.1.0 Ulvåa v/Storhølen 99060, 99065 Yes Yes
103.19.0 Rauma v/Venge 99060, 99065 Yes No
103.20.0 Isa v/Morstøl bru 99060, 99065 Yes No
103.3.0 Rauma v/Stuguflåten 99060, 99065 Yes Yes
103.40.0 Rauma v/Horgheim 99060, 99065 Yes No
104.1.0 Lille Eikesdalsvatn 99060, 99065 Yes No
104.22.0 Midtre Mardalsvatn 99060, 99065 Yes No
104.23.0 Vistdal 99060, 99065 Yes No
105.1.0 Osenelv v/Øren 99060, 99065 Yes No
107.3.0 Farstadelva v/Farstad 99060, 99065 Yes No
107.8.0 Sagelva v/Hustad 99065 Yes No
109.20.0 Driva v/Grensehølen 99060, 99065 Yes Yes
109.21.0 Driva v/Svoni 99060, 99065 Yes No
109.42.0 Driva v/Elverhøy bru 99060, 99065 Yes No
109.9.0 Driva v/Risefoss 99060, 99065 Yes Yes
110.1.0 Karihola 99060, 99065 Yes No
110.2.0 Draget 99060, 99065 Yes No
111.10.0 Nauståa 99060, 99065 Yes No
111.5.0 Toåa v/Talgøyfoss 99060, 99065 Yes Yes
111.9.0 Søya v/Melhus 99060, 99065 Yes No
113.11.0 Hjelmåa 99060, 99065 Yes No
114.1.0 Myra 99060, 99065 Yes No